Lee Kuan Yew School of Public Policy

ขอแนะนำสถาบันนโยบายสาธารณะลี กวน ยู Lee Kuan Yew School of Public Policy แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (ซึ่งมีทุนเรียนปริญญาโทอย่างสม่ำเสมอ) เป็นสถาบันที่นำความคิดในมุมมองชาวเอเชียเผยแพร่ ให้เป็นอีกเสียงหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลก LLYSPP ได้ออกสื่อวีดีโออธิบายเรื่องอำนาจอ่อนของประเทศเอเชียที่กำลังขยายอำนาจ โดยยกตัวอย่าง อำนาจอ่อนของญี่ปุ่น จีนและเกาหลี ที่มาจากทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมและป๊อป ประวัติศาสตร์ รวมทั้งอำนาจอ่อนของสิงคโปร์ที่มาจากคุณภาพการศึกษา…

ป่าเต็งรัง

พื้นที่สงวนป่าเต็งรังใน มก.ฉกส. เป็นพื้นที่อันมีคุณค่า เพราะเป็นระบบนิเวศน์ที่เกือบจะหายสาบสูญไปแล้วในประเทศไทย เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อการเกษตรกรรม ไปค้นหาศัพท์คำแปล ป่าเต็งรัง คือ Dry Dipterocarp Forest จึงพบบทความที่รายงานให้ทราบว่า ปัจจุบันมีพื้นที่อนุรักษ์ป่าเต็งรังไว้ในเขมรและเวียดนาม กำลังจะฟื้นคืนชีพ ลักษณะพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่การผลัดแห้งผลัดชื้น มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ในลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของภูมิภาคเรา นำลิ้งค์สู่บทความด้านล่าง มาแบ่งปันกันอ่าน เพราะคิดว่า…

พลวัตการศึกษาไทย

ขอแชร์ PowerPoint เกี่ยวพลวัตการศึกษาที่จะมีผลเปลี่ยนสภาวะของการศึกษา อันจะส่งผลมายังสถาบันอุดมศึกษา ดาวน์โหลดได้จาก google drive ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การศึกษาไทย (pptx)    

Symposium for Entrepreneurship Educators-Thailand 2017

Babson College ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดการเรียนการสอน ด้านความเป็นผู้ประกอบการ ของ สวทน. ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2560 สรุปความรู้ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ การเน้นเรื่อง Mindset ของผู้ประกอบการ การใช้ Value Proposition Design เป็นต้นแบบธุรกิจ การใช้ Design…

KM #1: การขอตำแหน่งทางวิชาการ 26/7/60

คณะฯ ได้จับอบรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ในหัวข้อ “กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดย ผศ. กันยารัตน์ และ ผศ. จาริตา เมื่อวันที่ 26 กค. 60 โดยมีเอกสารประกอบการอบรมดังต่อไปนี้ หลักเกณการพิจารณาวารสารวิชาการ (google drive) หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ (google…

Knowledge Management process

การจัดการความรู้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการแปลงความรู้ที่อยู่ในคน (implicit knowledge) ให้เป็นความรู้ที่เห็นแจ่มชัด (explicit knowledge) สามารถนำมาจัดการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (outcome)ในการบริหารองค์กร แหล่งที่มา: http://www.okmd.or.th แหล่งที่มา: http://www.ijikm.org/Volume11/IJIKMv11p331-345Ojo2927.pdf

SDGs 17

“จริยธรรมสากล” ชุดใหม่ที่ประชาคมโลกมีฉันทามติร่วมกันว่าจะใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาในรอบ 15 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2573  อันได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) มี 17 ข้อ ดังนี้ ขจัดความยากจน ขจัดความหิวโหย มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่เท่าเทียม ความเท่าเทียมทางเพศ การจัดการน้ำและสุขาภิบาล…

21st Century Learning Skills

เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดำเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตร ควบคู่ไป กับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น สาระวิชามีความสำคัญแต่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้ เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา ควรเป็นการ…